המוצרים שבחרתי

מוצרים: 0

מדיניות הזמנות ומשלוחים

ביצוע הזמנה באתר

 1. ביצוע הזמנה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח המבצע את ההזמנה כי קרא את תנאי השימוש, הבין אותם והוא מסכים לתוכנן.
 2. עם ביצוע ההזמנה באתר, תישלח לרוכש במייל הודעת אישור כי ההזמנה נקלטה וזו תסופק לכתובת אותה מסר הלקוח על ידי חברת שילוח חיצונית.
 3. המוצרים אותם ניתן להזמין דרך האתר הינם המוצרים המופיעים בעת ביצוע ההזמנה.
 4. תמונות, המוצרים והמידע באתר נועדו להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים ושינויים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים המסופקים בפועל.
 5. מחירי המוצרים הינם כפי שהם מפורסמים באתר במועד ביצוע ההזמנה וכוללים מע”מ כדין.
 6. על מנת שההזמנה תתקבל עליה להיקלט באתר באופן תקין ומלא כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים. עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו ו/או נקלטו באופן משובש, וזאת גם אם מקור התקלה הוא באתר, לא תחייב החברה את הלקוח בגין הזמנה זו.
 7. לצורך ביצוע ההזמנה באתר, הלקוח יידרש למסור את פרטיו האישיים ופרטי התקשרות נוספים עימו. יובהר, כי מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הזמנה באתר. על הלקוח לספק פרטים נכונים בעת ביצוע ההזמנה.
 8. החברה שומרת את פרטי ההתקשרות עם הלקוח על מנת להקל על הליך ביצוע הזמנה עתידי. כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות של החברה כפי שהוסבר לעיל.
 9. חיוב בגין ביצוע הזמנה יתבצע באמצעות חשבון פייפאל (paypal) או כרטיס אשראי, אשר את פרטיו יזין הלקוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. פרטי האשראי יועברו לחברת כרטיסי האשראי לצורך קבלת אישור לביצוע ההזמנה. ביצוע ההזמנה כפופה לאישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
 10. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה: לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה; לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור; לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת). לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.
 11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל: ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “אתרים מקושרים”) בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו’. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
 12. החברה עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אולם היא אינה ערבה לכך שהשירותים אשר ניתנים דרך האתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת ו/או כי האתר יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים.
 13. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי לקוחות ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.
 14. שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי תנאי השימוש אסורה.

אספקה והובלת המוצר

 1. החברה תספק את המוצר הנרכש לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר המכירות, עד 3 ימי עסקים, בכפוף לתשלום מלא של המוצר/ים ואישור העסקה על ידי חברת האשראי.
 2. החברה תעשה מאמצים מסחריים סבירים למסור את רוב המשלוחים המיועדים להפצה באזורים חריגים (כהגדרתם להלן) ככל הניתן תוך 5-7 ימי עסקים. ” אזורים חריגים” משמעם, אזורים המופיעים בטבלת האזורים החריגים(טבלת-אזורי-שילוח-חריגים https://chitadelivery.co.il/), [לרבות ומבלי לגרוע: יישובי רמת הגולן וגבול הצפון/יישובי המגזר הערבי/יישובי בקעת הירדן/ישובים מעבר לקו הירוק (שטחים)/יישובי עוטף עזה/אילת/ים המלח ויישובי הערבה].
 3. מחיר המוצר כולל את עלות המשלוח.
 4. המשתמש רשאי לבחור באספקת המוצרים המוזמנים ישירות לביתו או ליעד אחר, בהתאם לבחירה המופיעה באתר – הכל על-פי בחירתו, ועל אחריותו הבלעדית.
 5. במידה ואישר הלקוח את הנחת המשלוח ליד, שער כניסה לחצר, דלת הבית וכו’ או בחזקת צד שלישי כלשהו, אז במקרים אלו החברה תהא פטורה מאחריות לנזק כלשהו שיגרם למשלוח או למוצר/ים והאחריות תועבר ללקוח.
 6. במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח בפרטי הקשר שמסר בעת ביצוע ההזמנה, במשך 3 ימים לאחר מועד ביצוע ההזמנה, החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה (מבלי לחייב את הלקוח עבור עלות המוצרים) ולחייב את הלקוח בדמי טיפול על סך 29 ₪ בנוסף לעלות הכנת המשלוח (ככל שרלוונטית). בנוסף, במקרה כאמור החברה תהיה רשאית למנוע מהלקוח לבצע רכישות עתידיות באמצעות האתר.
 7. החברה תספק את המוצרים ללקוח באמצעות חברת משלוחים עצמאית (להלן: ”חברת השילוח”), לא תתאפשר אספקה מחוץ לתחום ישראל.
 8. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השילוח החיצונית ובכפוף למדיניות חברת השילוח, לרבות התחייבותה לזמן השילוח.
 9. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף ההזמנה כוללים רק ימי עסקים; כלומר, ימים א’-ה’, לא כולל ו’-ש’, ערבי חג וחג, ימי זיכרון וערבי ימי זיכרון, יום שבתון.
 10. החברה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה, וכן איננה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
 11. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקת מוצר/ים שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות: מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או כוח עליון.
 12. כמו כן, לא יהיו החברה ו/או מי מטעמה אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקתו של מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים על-ידי המשתמש באתר.
 13. על מנת לייעל את המשלוח למשתמש, מומלץ בעת הרכישה לבחור כתובת למשלוח שבה נמצא המשתמש ברוב יומו: בבית, במקום עבודה או בכתובת אחרת לבחירתו ועל אחריותו הבלעדית.
 14. בעת מסירת המשלוח, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הצגת תעודה מזהה של הלקוח על מנת לוודא את זהות הלקוח כתנאי למסירת ההזמנה וכן לדרוש את חתימת הלקוח, במקרה של חיוב באשראי, על טופס החיוב באשראי, כל זאת בהתאם למדיניות אשר עשויה להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 15. במקרה של עיכוב באספקה ו/או אי-אספקתו של מוצר בשל כל סיבה שאיננה בשליטת החברה ו/או משיקול דעת של החברה או חברת השילוח, היעד למשלוח המוצר/ים נמצא באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, תהא רשאית החברה לספק את המוצרים למשתמש במקום חלופי סמוך ומקובל בתיאום מראש עם המשתמש. ובמקרה ולא תהיה הסכמה למקום החלופי כאמור, תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה, והמשתמש מסכים ומאשר שלא תהא לו טענה ו/או דרישה מהחברה לפיצוי כלשהו בשל כך.
 16. כאמור לעיל, החברה אינה אחראית על זמני המשלוח ועיכובים של חברת השילוח, אך עושה את מירב המאמצים על מנת שמוצריה יסופקו מהר ככל הניתן מרגע אישור ההזמנה ועומדת לרשות הלקוח על מנת לתת מענה לכל בעיה.
Home / משפטי / מדיניות הזמנות ומשלוחים
This site is registered on wpml.org as a development site.