המוצרים שבחרתי

מוצרים: 0

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

כללי

 1. תקנון אתר זה הינו הסכם משפטי מחייב.
 2. כללי ותנאי השימוש באתר, כפי שיפורטו להלן (להלן: “תנאי השימוש ו/או ההסכם“) חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי נ.ל. פרוג’קט בע”מ, ח.פ. 516445194 שכתובתה למשלוח דואר ת.ד 4359, עומר (להלן: “החברה“).
 3. החברה ומי מטעמה הינם המפעילים של האתר המופיע ככתובת מרשתת rapour.com (להלן: “אתר האינטרנט“).
 4. אמצעים ליצירת קשר עם החברה הינם: באמצעות פנייה בדואר רשום בכתובת: ת.ד 4359, עומר, באמצעות פנייה באתר האינטרנט תחת ”צור קשר”, ובכתובת דוא”ל: [email protected]
 5. כניסה לאתר ו/או גלישה בו ו/או כל שימוש בו מכל מין וסוג שהוא ו/או לכל צורך שהוא, לרבות ביצוע הזמנה, מהווים הסכם מחייב מלא בין הלקוח לבין החברה לעניין תנאי השימוש על כלל הוראותיהם, הנחיותיהם והכללים המופיעים בתנאי השימוש, כפי שאלו מוצגים במהדורה המעודכנת ביותר המפורסמת באתר.
 6. כל מידע שנמסר באמצעות האתר במישרין או בעקיפין, ינוהל בהתאם ובכפוף להקפדה על כללי תקנון זה ולמדיניות הפרטיות של החברה. ככל והלקוח אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר והינו מתבקש שלא לעשות כן.
 7. במידה והלקוח הפר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, החברה תשקול להביא להפסקת שימושו באתר, וכן לנקוט כנגדו בהליכים משפטיים ו/או בכלים משפטיים אחרים בין באמצעותה ובין על ידי גורם אחר.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לרענן ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר ו/או לשנות חלקים בתנאי השימוש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין.
 9. באחריות הלקוח לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים אשר בוצעו על ידי החברה. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר מהווה הסכמה מלאה מצד הלקוח לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים אשר פורסמו באתר.
 10. האמור בתקנון זה ו/או בתנאי השימוש ויתר המידע המפורסם באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם ויתר התוכן באתר מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 11. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

 1. הזמנה/ביצוע השירות כאמור, מותנית בהזנת מלוא הפרטים הנדרשים (לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, כתובת, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי יעשה אך ורק אם מידע זה נמסר על ידך בצורה וולונטרית, היינו, בעת מילוי טפסים באתר ו/או בעת ביצוע הזמנה דרך האתר או פעילות של הלקוח אל מול שירות הלקוחות).
 2. ”משתמש” – הנו כל אדם, לרבות תאגיד, אשר מבקרים באתר. משתמש רשאי לבצע פעולות באתר בכפוף לכל התנאים המצטברים: אם המשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מצד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית (להלן: ”הקטין”), הריהו מצהיר ומאשר כי קיבל את סמכות הוריו, אפוטרופסיו או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולות מכל סוג שהוא במסגרת האתר. על הוריו ו/או האפוטרופוסים החוקיים של הקטין (להלן: ”ההורים”) חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילותו בכדי שיפעל על פי תנאי תקנון זה. כל פעולה שתבוצע על ידי הקטין באתר מהווה הסכמה של הקטין ו/או הוריו ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.

המשתמש בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני (e – mail) פעילה ברשת האינטרנט, קרא את התקנון בעיון ומסכים לכל הוראותיו.

 1. המשתמש באתר מאשר ומצהיר כי פעולות שיבצע, כמו פרסום משוב ו/או תגובות, שיתוף, תיוג והעלאת תכנים מכל סוג שהוא לאתר ו/או באתר החברה ברשתות החברתיות, תהיינה חשופות לציבור, המשתמש נותן בזאת לחברה זכות בלעדית לשימוש בתכנים אלו וכן מאשר ומתחייב שהחברה תהיה רשאית להשתמש בתמונתו ו/או בשמו במסגרת הפרסום הנ”ל והוא מוותר בזאת באופן מוחלט על תשלום כלשהוא מצד החברה בקשר לכך, ללא תלות בזמן.
 2. החברה ו/או בעליה ו/או מי מפעיליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הלקוח בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות הלקוח באתר.
 3. הרישום הממוחשב של הרשת/החברה בקשר עם הפעולות המתבצעות באתר יהווה ראיה מוחלטת לאמור בפעולות אלו.
 4. עם מסירת המידע הלקוח מצהיר בזאת על הסכמתו לחברה לעשות שימוש במידע אשר מזהה אותו באופן אישי (לרבות אך לא רק, כתובות, סוג הדפדפן, IP, מידע טכני נוסף) וזאת לצורך אך לא רק, בקשר עם עדכון מצב ההזמנה ו/או המשלוח, אישור ההזמנה הטלפונית, שיפור יישומי האתר והמוצרים הנמכרים דרכו, התאמה של תכנים ופרסומות המוצגות באתר, מענה על שאלות לרבות ניתוחים סטטיסטיים של מכירות, נתונים לגבי איכות וזמינות השירות ובחינת המוצרים שנמכרים.
 5. החברה רשאית להשתמש במידע זה, לרבות במידע מזהה אישי של הלקוח, לצורך מתן השירותים באתר לרבות משלוח הודעות הקשורות בשירות הניתן והמוצרים המוזמנים. כמו כן, החברה רשאית לעשות שימוש במידע שמסר הלקוח, בין היתר, לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידי לקוחות, ועדכונים ופרסומים בנוגע למבצעים של החברה והכל בכפוף לזכותו של הלקוח שלא יעשה שימוש שכזה במידע כאמור להלן.
 6. החברה לא תעביר פרטים מזהים אודות הלקוח לצד שלישי ללא אישורו המפורש בכתב, למעט במקרים הבאים: לחברת כרטיסי אשראי עם ביצוע הזמנות באתר, לצדדים שלישיים במקרים בהם הדבר נדרש עפ”י חוק, או במקרים בהם החברה מאמינה בתום לב שפעולה כזו נדרשת על מנת להתאים להוראות החוק, להיענות להליכים משפטיים /או להגן על זכויותיה או קניינה ולשם גביית כספים המגיעים לה מהלקוח בגין ביצוע עסקה באתר. החברה תוכל לעשות שימוש במידע כאמור ולהעבירו לצד שלישי במידה והלקוח יפר את תנא השימוש או כל הסכם נוסף ו/או אחר עם החברה או מי מטעמה.
 7. עם ביצוע ההזמנה ואישור התקנון עובר לכך, הלקוח מאשר לקבל מהחברה דיוור ומידע ביחס לאתר, למוצריו ושירותיו וכן מידע פרסומי מאת החברה.
 8. ככל והמשתמש מוסר לחברה פרטי אדם שלישי עבורו בוצעה ההזמנה, המשתמש מסכים כי יש בידיו את כל האישורים וההסכמות הנדרשים לצורך מסירת פרטי אותו אדם לחברה והמשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מתביעה או דרישה שתועלה כנגדה מצד כל אדם בגין שימוש בפרטים אלו.
 9. כלל הנתונים אשר נאספו ויאספו, ישמרו במאגרי המידע של החברה. החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה נוקטת באמצעים ומקצה משאבים על מנת למנוע אפשרות של פגיעה בפרטיותם של משתמשי האתר, אך אין באפשרותה להתחייב למניעה מוחלטת.
 10. במידה ותרצה שמידע המזהה אותך אישית יימחק ממאגרי המידע של החברה, על הלקוח ליצור עם החברה קשר בכתב לפי פרטינו המופיעים מטה, וציין כי אינך מעוניין בקבלת מידע זה. בכל מקרה, מחיקת ממאגר המידע הפרסומי של החברה אינה מונעת שימוש במידע המזהה כפי שאוזכר בסעיף 18 לעיל.
 11. לכל שאלה בעניין הגנת הפרטיות, אנא פנה לחברה האחראית על האתר במייל [email protected].

שירות לקוחות

 1. בכל שאלה או בירור לגבי מוצר לפני או אחרי ביצוע הרכישה באתר, יש לפנות לנציג החברה בכתובת דוא”ל: [email protected].

Cookies

 1. אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) ), בין היתר, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיו האישיות של הלקוח ולצורכי אבטחת מידע.
 2. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
 3. אם אינך רוצה לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. תשומת לבך, כי אם תבחר שלא לקבל עוגיות, הדבר עשוי להשפיע על חווית השימוש שלך באתר או ביכולתך להשתמש בשירותים מסוימים המוצעים דרך האתר.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני (נתונים, תכנים, כיתוב, תמונות, סרטונים וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם; זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר) מוגנים על פי החוק הישראלי ואמנות בינלאומיות והינם רכושה הבלעדי של החברה לרבות זכויות עיצוב ותכני האתר והחברה והיא בעלת זכויות ההפצה והשימוש בהם.
 2. חל איסור על העתקת, שכפול, הפצת, פרסום ו/או שימוש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 3. בכל סכסוך משפטי יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט במחוז דרום תהא סמכות השיפוט המקומית לדון בכל סכסוך משפטי.
 4. התיישנות – מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח- 1958.
 5. לבירור ושאלות בנוגע לתנאי השימוש באתר הינך מוזמן לפנות באמצעות שליחת דואר אלקטרוני למייל [email protected] .
Home / משפטי / תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
This site is registered on wpml.org as a development site.